Polisi Preifatrwydd

Yn Duffryn Community Link, rydym yn casglu ac yn rheoli data defnyddiwr yn unol â’r Polisi Preifatrwydd canlynol.

 

Data a Gesglir

Rydym yn casglu gwybodaeth a roddwch i ni yn uniongyrchol.  Er enghraifft, rydym yn casglu gwybodaeth pan fyddwch yn creu cyfrif, tanysgrifio, cymryd rhan mewn unrhyw nodweddion rhyngweithiol o’n gwasanaethau, cwblhau ffurflen, gofyn am gymorth cwsmeriaid neu gyfathrebu â ni.  Gall y mathau o wybodaeth a gasglwn gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, gwybodaeth cerdyn credyd a chyswllt arall neu nodi gwybodaeth yr ydych yn dewis ei rhoi.

Rydym yn casglu data anhysbys gan bob ymwelydd i’r wefan i fonitro traffig a difa bygiau.   Er enghraifft, rydym yn casglu gwybodaeth fel ceisiadau gwe, y data a anfonir mewn ymateb i geisiadau o’r fath, cyfeiriad Protocol y Rhyngrwyd, math o borwr, iaith y porwr, a stamp amser ar gyfer y cais.

Rydym hefyd yn defnyddio amryw dechnolegau i gasglu gwybodaeth, a gall hyn gynnwys anfon cwcis i’ch cyfrifiadur.

 

Defnyddio’r Data

Rydyn ni ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i roi gwasanaethau Duffryn Community Link i chi neu i gyfathrebu gyda chi am y wefan neu’r gwasanaethau.

Rydyn ni’n defnyddio technegau safon y diwydiant i amddiffyn yn erbyn mynediad anawdurdodedig i ddata amdanoch yr ydym yn ei gadw, gan gynnwys gwybodaeth bersonol.

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth bersonol yr ydych wedi’i rhoi i ni heb eich caniatâd, oni bai:

  • Bod angen gwneud hynny i ateb eich cais;
  • Ein bod ni’n credu bod angen gwneud hynny i orfodi ein cytundebau cyfreithiol neu ei fod yn gyfreithiol ofynnol;
  • Ein bod ni’n credu bod angen gwneud hynny i ddatgelu, atal neu ymdrin â thwyll, problemau diogelwch neu dechnegol; neu
  • I amddiffyn ein heiddo deallusol, hawliau cyfreithiol, neu hawliau eraill.

 

Lle cedwir eich data

Rydym yn cadw eich data ar weinyddion diogel yn y DU.

 

Rhannu Data

Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon.  Caiff data cyfanredol, anhysbys ei drosglwyddo bob hyn a hyn i wasanaethau allanol i’n helpu i wella’r wefan a’r gwasanaeth.

Efallai y byddwn yn caniatáu i drydydd partïon ddarparu gwasanaethau dadansoddi.  Gall y trydydd partïon hyn ddefnyddio cwcis, gwirwyr y we a thechnolegau eraill i gasglu gwybodaeth am eich defnydd o’r gwasanaethau a gwefannau eraill, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, porwr y we, tudalennau yr edrychir arnynt,  dolenni a gaiff eu clicio a gwybodaeth trosi.

Rydyn ni hefyd yn defnyddio botymau cymdeithasol gan wasanaethau fel Twitter, Google+, LinkedIn a Facebook.  Mae eich defnydd o’r gwasanaethau trydydd parti hyn yn gwbl ddewisol.  Nid ydym yn gyfrifol am y polisïau preifatrwydd a/neu arferion y gwasanaethau trydydd parti hyn, ac rydych chi’n gyfrifol am ddarllen a deall polisïau preifatrwydd y gwasanaethau trydydd parti hynny.

 

Diogelwch

Rydym yn cymryd camau rhesymol i amddiffyn gwybodaeth bersonol o golli, camddefnyddio a mynediad diawdurdod, datgelu, diwygio neu ddinistrio.  Ond, dylech gofio nad yw trosglwyddo dros y rhyngrwyd byth yn gwbl ddiogel na’n rhydd rhag gwallau.  Yn benodol, efallai na fydd e-byst a anfonir i neu o safleoedd yn ddiogel.

 

Eich Hawliau

Gallwch ddysgu pa wybodaeth a gedwir gennym amdanoch, a gofyn i ni beidio â defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglwn.

Os ydych wedi cofrestru i dderbyn e-bost, gallwch ddad-danysgrifio neu newid eich gosodiadau ar unrhyw adeg drwy ddewis y ddolen ‘dad-danysgrifio’ sy’n ymddangos ym mhob e-bost.

 

Google Analytics

Duffryn Community Link uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics sets a cookie in order to evaluate your use of the our website and compile reports for us on activity on the website.

Google stores the information collected by the cookie on servers in the United States. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.  By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

SUT I WRTHOD NEU DDILEU’R CWCI HWN

 

Dolenni i wefannau eraill

Mae duffryncomlink.org.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn ond yn berthnasol i duffryncomlink.org.uk, ac nid yw’n berthnasol i wasanaethau a throsglwyddiadau eraill yr ydym yn cynnig dolenni iddynt. Mae gan y gwasanaethau hyn eu hamodau a thelerau a’u polisïau preifatrwydd eu hunain.

 

Dilyn dolen i wefan arall

Os byddwch yn mynd i wefan arall o’r wefan hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno i ddysgu’r hyn a wna gyda’ch gwybodaeth.

 

Dilyn dolen i duffryncomlink.org.uk o wefan arall

Os dewch i duffryncomlink.org.uk o wefan arall, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth o wefan arall. Nid ydym yn casglu nac yn cadw’r data hwn.  Efallai y byddwn yn defnyddio’r data hwn at ddibenion dadansoddol.  Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan yr oeddech chi arni i ddysgu mwy am hyn.

 

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn yn diwygio’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd.   Rhaid i unrhyw ddefnydd o wybodaeth a gasglwn gyd-fynd â’r Polisi Preifatrwydd sydd ar waith ar yr adeg y defnyddir y wybodaeth.

Rydym yn cadw’r hawl i ddiwygio’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.