Llwybrau Lles Coetiroedd

COETIR DUFFRYN SESIYNAU CHWARAE
MYNEDIAD AGORED
RHAGLEN LLES RHANDIROEDD A GERDDI SYNHWYRAIDD CYMUNEDOL

Llwybrau Lles Coetiroedd

Mae Llwybrau Lles Coetiroedd yn un o chwe phroject yng Nghymru sydd wedi llwyddo i gael cyllid gan Raglen Creu Eich Lle y Loteri Fawr. Duffryn Community Link yw’r sefydliad arweiniol sy’n gweithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus, Growing Space a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n ffurfio’r bartneriaeth ddarparu.

Mae’r project hwn o fudd i bobl o bob oed o gymuned Duffryn, Casnewydd, Gwent a’r ardal amgylchynol gan roi cyfleoedd i wella cyflogadwyedd, ennill sgiliau, manteisio ar hyfforddiant achrededig, gwella’r amgylchedd, gwella lles meddyliol a chorfforol pobl.

Woodland Routes to Wellbeing has been designed to have a far reaching impact engaging and supporting people of all ages across the community.  The partners have been selected due to expertise in their field and knowledge of the local area.  Each partner has a clear identified mandate with a defined reporting structure ensuring that the project fulfils the remit it was set up for.

fel a ganlyn:

  • Coetir Duffryn – Mae adfywio’r coetir yn cynnig cyfleoedd i aelodau o’r gymuned helpu i wella eu hamgylchedd. Gellir hefyd manteisio ar hyfforddiant achrededig gyda chais ymarferol i wirfoddolwyr. Caiff y sesiynau hyn eu rheoli gan Cadwch Gymru’n Daclus.
  • Chwarae Mynediad Agored – Mae’r Tîm Ceidwaid Chwarae yn cynnig sesiynau chwarae mynediad agored AM DDIM yn ardal Duffryn ac ym Mharc Tŷ Tredegar bob wythnos. Mae’r sesiynau chwarae hyn ar gyfer plant rhwng 4 a 14 oed. Caiff y sesiynau hyn eu rheoli gan Duffryn Community Link.
  • Rhaglen Lles Rhandiroedd – Nod y Rhaglen Rhandiroedd yn Nhŷ Tredegar yw helpu i wella lles meddyliol trwy gymorth a hyfforddiant. Caiff y sesiynau hyn eu rheoli gan Growing Space.
  • Rhandiroedd a Gerddi Synhwyraidd Cymunedol – Wedi’u lleoli ar dir godidog Tŷ Tredegar. Mae’r lleoedd newydd hyn yn gysylltiedig â’r Golchdy o’r 19eg ganrif a adferwyd a fydd yn cynnig ardal gymunedol. Caiff yr ardal gymunedol ei rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dyfyniad o Lansiad y project Llwybrau Lles Coetiroedd

Yn Lansiad y project Llwybrau Lles Coetiroedd roedd gwirfoddolwyr yn cael eu cofrestru i gymryd rhan yn y project coetir, ar yr un pryd roedd strydoedd yn cofrestru i gymryd rhan yn y project peilot ‘Project Gardd LlLlC’.

Mae llawer o waith i’w wneud o hyd i drawsnewid ardaloedd o goetiroedd, ond mae’r project saith mlynedd yn sicr wedi cael dechrau da gydag asedau cymunedol arbennig i adeiladu arnynt.   Dymuniadau gorau iddynt.

Sally Thomas
Ymgynghorydd Polisi a Dysgu, Polisi Datblygu Gwybodaeth Leol ac Ymgynghorydd Dysgu, Datblygu Gwybodaeth Leol, Y Loteri Fawr 

Coetir Duffryn

Bydd y project yn adfywio Coetiroedd Duffryn gan weithio gyda gwirfoddolwyr i greu man hamdden hygyrch er budd pawb.

Rhaglen Lles

Bydd y project yn cefnogi oedolion â phroblemau iechyd meddwl. Byddwch yn cael hyfforddiant, profiad gwaith i helpu i fagu hyder, datblygu sgiliau cymdeithasol a gwella safon bywyd.

Sesiynau Chwarae Mynediad Agored

Cynhelir y sesiynau chwarae AM DDIM yn Ystâd Duffryn a Pharc Tredegar.  Cânt eu cynnal yn yr ardal awyr agored gan dîm o Geidwaid Chwarae.

Rhandiroedd a Gerddi Synhwyraidd Cymunedol

Bydd y gwirfoddolwr chwarae yn cefnogi’r rhaglen chwarae Llwybrau Lles Coetiroedd (LlLlC). Bydd y rôl yn cynnwys gwirfoddolwyr yn cefnogi cyfleoedd chwarae plant yn y gymuned.

Newyddion Diweddaraf

Dyma’r 10 eitem newyddion diweddaraf.

Rhestr lawn o Eitemau Newyddion

Digwyddiadau

Dyma’r 10 digwyddiad diweddaraf.

No Events