Gwirfoddoli

Gwirfoddolwr Coetiroedd

Bydd y gwirfoddolwr coetiroedd yn cefnogi Llwybrau Lles Coetiroedd (LlLlC) i ail-greu harddwch naturiol y coetiroedd, gan greu ardal sy’n ddiogel ac yn ddefnyddiol i bobl o bob oed a gallu.   Bydd hyn yn creu ymdeimlad o falchder yn y coetiroedd lle mae gwelliannau wedi’u gwneud gan bobl leol.

Cysylltu â ni

Gwirfoddolwr Chwarae

Bydd y gwirfoddolwr chwarae yn cefnogi rhaglen Chwarae Mynediad Agored Llwybrau Lles Coetiroedd (LlLlC).    Bydd y rôl yn cynnwys cefnogi cyfleoedd chwarae plant yn y gymuned.

Gwirfoddolwr Rhandiroedd 

Bydd y gwirfoddolwr rhandiroedd a gerddi cymunedol yn helpu i greu a chynnal y gerddi synhwyraidd a’r rhandiroedd cymunedol yn Nhŷ Tredegar.   Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadwch Gymru’n Daclus fel partneriaid yn y project Llwybrau Lles Coetiroedd yn cynnal ac yn rheoli’r ardal.

Rôl Gwirfoddolwr Coetiroedd

Mae’r rôl yn cynnwys nifer o elfennau o waith corfforol ond bydd hefyd yn addas i unigolion a all rannu eu gwybodaeth.

 • Clirio coetiroedd i greu llwybrau cerdded
 • Prysgoedio a Chwympo Coed
 • Clirio prysgwydd
 • Plannu
 • Clirio sbwriel

Cefnogaeth

Caiff gwirfoddolwyr eu cefnogi gan staff Cadwch Gymru’n Daclus a Chydlynydd y Project Llwybrau Lles Coetiroedd

Treuliau

Caiff mân dreuliau’n ymwneud â’r project eu had-dalu, rhaid i Gydlynydd y Project gytuno i awdurdodi treuliau

Hyfforddiant

Mae amrywiaeth o gyfleodd hyfforddi i wirfoddolwyr ar gael gan gynnwys rhai cyrsiau achrededig

 • Hyfforddiant garddwriaethol
 • Hyfforddiant achrededig Rhwydwaith y Coleg Agored Lefel 1 mewn rheoli coetiroedd a defnyddio offer
 • Dyfarniad NPTC City & Guilds mewn Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Gweithredoedd Cysylltiedig Lefel 2
 • Dyfarniad NPTC City & Guilds mewn Cwympo a Phrosesu Coed Bach Lefel 2
 • Dyfarniad mewn Defnydd Diogel o Dorwyr a Thocwyr Llwyni Lefel 2
 • PA1 Sylfaen Defnydd Diogel o Blaladdwyr
 • Lefel 2, PA6 Defnydd Diogel o Offer Llaw Lefel 2
 • Hyfforddiant defnyddio offer sglodion pren LANTRA
 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Dyfarniadau Garddwriaethol NOCH

Lleoliad

Coetir Duffryn

Dillad

 • Esgidiau addas
 • Hen ddillad awyr agored (gall dillad fynd yn fudr)
 • Dillad gwrth-ddŵr os yw’n bwrw

Manteision Personol

Bydd gwirfoddoli gyda Llwybrau Lles Coetiroedd yn helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau.  Mae gan y project amryw rolau gwirfoddoli sy’n cynnig amryw gyfleoedd.

Nodweddion Personol

 • Bydd y rôl hon yn addas i rywun â diddordeb mewn gweithio yn yr awyr agored
 • Diddordeb mewn natur / bywyd gwyllt, yr amgylchedd neu arddwriaeth
 • Eisiau helpu i wneud gwelliannau i’r gymuned

Rôl Gwirfoddolwr Chwarae

Bydd y rôl hon yn cefnogi’r Tîm Chwarae i gynnig amrywiaeth o gyfleoedd chwarae awyr agored i blant 14 oed a ieuengach.

Cynnig offer ac adnoddau priodol

Cefnogi plant i greu ardal lle gallant chwarae ynddi

Sicrhau nad yw plant yn cael niwed difrifol

Hwyluso cyfleoedd chwarae y mae’r plant yn gofyn amdanynt

Cefnogi’r tîm chwarae i gynllunio a pharatoi ar gyfer sesiynau a chlirio ar ôl sesiynau

Cefnogaeth

Caiff gwirfoddolwyr eu cefnogi gan Uwch Geidwad Chwarae’r project Llwybrau Lles Coetiroedd a Chydlynydd y Project Llwybrau Lles Coetiroedd

Treuliau

Caiff treuliau’n ymwneud â’r project eu had-dalu, rhaid i Gydlynydd y Project gytuno i awdurdodi treuliau

Hyfforddiant

 • Dyfarniad Hyfforddiant Gwaith Chwarae Lefel 1
 • Dyfarniad Hyfforddiant Gwaith Chwarae Lefel 2
 • Dyfarniad Hyfforddiant Gwaith Chwarae Lefel 3

Dillad

 • Esgidiau Addas
 • Hen ddillad awyr agored (gall dillad fynd yn fudr)
 • Dillad gwrth-ddŵr os yw’n bwrw

Manteision Personol

Bydd gwirfoddoli gyda Llwybrau Lles Coetiroedd yn helpu i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau.   Mae gan y project amryw rolau gwirfoddoli sy’n cynnig amryw gyfleoedd.